Aktualności

Kurs Szkolenie Kurs reedukacyjny – problematyka przeciwalkoholowa

Zgodnie z w art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 155, oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012r. Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 9 w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie organizuje kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Kurs skierowany jest do osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i otrzymały skierowanie / decyzję starosty.

Kurs reedukacyjny jest prowadzony w formie dwóch ośmiogodzinnych spotkań w grupach liczących do 15 uczestników wg programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 roku Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 9. Na zajęcia należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i stanowi jedyną podstawę do wydania zaświadczenia o odbyciu kursu.

Warunki uczestnictwa w kursie

Chcąc uczestniczyć w kursie należy:

  • posiadać skierowanie / decyzję starosty,
  • dokonać opłaty za szkolenie,
  • wypełnić i złożyć kartę zgłoszeniową.

Na kurs uczestnik obowiązany jest zabrać ze sobą:

Zapis na kurs

 W celu dokonania zapisu należy dostarczyć do WORD dokumenty:

  • oryginał lub kopię skierowania / decyzji starosty,
  • dowód uiszczenia opłaty,
  • wypełnioną kartę zgłoszenia na szkolenie.

Zapisu na szkolenie można dokonać:

  •         Osobiście lub przez upoważnioną osobę w Biurze Obsługi Klienta, Miejsce Egzaminowania przy ul. Odlewniczej tel / fax:22 59-76-701,
  •         e-mailem:e-mail: szkolenia@word.waw.pl

Opłaty

Koszt kursu wynosi 500,00 zł.

Opłat należy dokonać:

  •         przelewem bankowym, wypełniając dokument przelewu należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie pól:

o    numeru rachunku bankowego: 85 8230 0007 0016 2274 2000 0006,

o    Tytuł przelewu musi zawierać: imię i nazwisko uczestnika szkolenia lub nazwę firmy zgłaszającej na szkolenie,

o    rodzaj szkolenia.

  •         w Biurze Obsługi Klienta w Miejscu Egzaminowania Odlewnicza opłaty można dokonać jedynie przy użyciu karty płatniczej.

Terminy kursów:

21.08.2023 – 22.08.2023 11:30 – 16:00

Powyższe terminy kursów są na bieżąco aktualizowane.

Jeśli na dany termin limit miejsc został wyczerpany, podawany jest następny termin szkolenia.
WORD Warszawa zastrzega sobie prawo odwołania zaplanowanego kursu.

Kursy realizowane są w WORD Warszawa, ul. Odlewnicza 8

Szkolenie „ Punkty karne”
Od dnia 17 września 2022 roku szkolenia z zakresu redukcji punktów karnych nie są realizowane. Kursy redukujące punkty karne „według nowych zasad” będą mogły odbywać się dopiero po publikacji „nowego rozporządzenia” oraz po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia przez Ministra ds. Informatyzacji i Ministra ds. Transportu „odpowiedniego komunikatu”.